Regulamin

Regulamin przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor, za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym.

Preambuła

Województwo Małopolskie jest inicjatorem i organizatorem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor, za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym.

Nagroda przyznawana jest dla podkreślenia wagi działań i postaw otwartych na inne kultury, przezwyciężających stereotypy oraz skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Nagroda jest wyrazem uznania dla postawy i dokonań oraz zasług Ojca Świętego Jana Pawła II w dziedzinie dialogu między kulturami i całego dorobku myślowego związanego z przyjęciem, że postawy wzajemnego szacunku są warunkiem wszelkiej owocnej współpracy między ludźmi.

§1

 1. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwana Nagrodą Veritatis Splendor przyznawana jest za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowych osiągnięć.
 1. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym za całokształt dokonań lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla województwa małopolskiego, których działalność i dorobek opierają się i są powiązane z następującymi walorami:

1)    pobudzenie procesów twórczych oraz promowanie możliwości ludzi i społeczeństw do rozwoju poprzez pełen szacunku dialog z innymi;

2)    propagowanie postawy aktywnej tolerancji traktującej odrębność kulturową jako wartość, a nie powód do wykluczenia;

3)    poszukiwanie i odkrywanie pól dialogu i współpracy pomiędzy różnymi kulturami, zwłaszcza na rzecz ochrony niezbywalnych praw naturalnych człowieka;

4)    wspieranie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej;

5)    przyjmowanie etyki solidarności (rozumianej jako idei dobra wspólnego i troski o ludzi zmarginalizowanych we współczesnych społeczeństwach);

6)    upowszechnianie wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych;

7)    poszanowanie praw człowieka i jego godności;

8)    umiejętne przekształcanie sytuacji konfliktowych w sytuacje współpracy i współdziałania jednostek czy grup reprezentujących inne tradycje kulturowe;

9)    szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego, głębszego zrozumienia dla różnych poglądów i praktyk;

10) tworzenie miejsc dialogu międzykulturowego i uczenie kompetencji międzykulturowych.

 1. Wysokość Nagrody wynosi równowartość 100 000 USD i wypłacana jest według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej przekazania. Wysokość Nagrody pomniejszona jest o należny podatek dochodowy.
 2. Do Nagrody finansowej dołączony jest okolicznościowy emblemat.

§2

 1. Organizatorem Nagrody jest Województwo Małopolskie, zwane Organizatorem.
 2. Nagroda przyznawana jest w cyklu dwuletnim.
 3. Procedura przyznawania Nagrody odbywa się w następujących etapach:
 4. etap pierwszy – ogłoszenie o edycji Nagrody, które podaje się do publicznej wiadomości wraz z terminem przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Nagrody, w trakcie Międzynarodowej Konferencji Nagrody Veritatis Splendor, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7;
 5. etap drugi – nadsyłanie kandydatur do Nagrody;
 6. etap trzeci – ocena kandydatur przez Kapitułę Nagrody;
 7. etap czwarty – wybór i ogłoszenie laureata Nagrody Veritatis Splendor;
 8. etap piąty – wręczenie Nagrody.
 9. W danej edycji Nagrodę może otrzymać tylko jeden laureat.
 10. Nagrodę można otrzymać tylko raz.
 11. Organizator może odstąpić od przyznania Nagrody w danej edycji.
 12. I edycja Nagrody odbędzie się z pominięciem Międzynarodowej Konferencji Nagrody Veritatis Splendor.

§3

 1. Wyboru laureata Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, zgodnie z rekomendacją Kapituły Nagrody.
 2. Kapituła Nagrody Veritatis Splendor wyłania kandydata na laureata Nagrody spośród zgłoszeń przesłanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty prawa.
 3. W skład Kapituły Nagrody wchodzi 13 osób powołanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego spośród międzynarodowego gremium osób ze środowisk intelektualnych, społecznych i kultury.
 4. Skład Kapituły Nagrody zostanie podany w treści ogłoszenia o nagrodzie.
 5. Członek Kapituły pełni swą funkcję przez jedną kadencję, która trwa 4 lata.
 6. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej Zarządowi Województwa Małopolskiego przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim przypadku Zarząd Województwa Małopolskiego powołuje nowego Członka Kapituły na okres do końca kadencji Członka, którego członkostwo ustało.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Województwa Małopolskiego ma prawo odwołać Członka Kapituły Nagrody.
 8. Udział w Kapitule Nagrody jest honorowy, a jej Członkom przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży do i z miejsca posiedzenia Kapituły i ceremonii wręczenia Nagrody, a także zwrot kosztów noclegów i wyżywienia z nimi związanych.
 9. Pracą Kapituły Nagrody kieruje i przewodniczy Przewodniczący Kapituły, wybierany na okres trwania kadencji.
 10. Kapituła Nagrody, dokonując oceny kandydatur zgłoszonych do Nagrody, bierze pod uwagę kryteria wymienione w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 11. Kapituła Nagrody podejmuje decyzję o wyłonieniu kandydata na laureata Nagrody w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia decyzji wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 7 Członków Kapituły. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 12. Dopuszcza się pracę Kapituły Nagrody, w tym głosowania, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
 13. Wybór laureata Nagrody ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 14. Obsługę prac Kapituły zapewnia Organizator.

§4

 1. Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty w terminie podanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu).
 2. Zgłoszenie do Nagrody jest równoznaczne z akceptacją przez wnioskodawcę Regulaminu Nagrody.
 3. Zgłoszenie do Nagrody winno zawierać, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu:

1)    kartę zgłoszeniową (w tym w wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub podobnym z zapisanymi plikami w formacie nie do edytowania) zawierającą w szczególności: imię i nazwisko kandydata lub nazwę instytucji/organizacji zgłoszonej do Nagrody, dane zgłaszającego oraz informacje o dokonaniach kandydata.

2)    oświadczenie osoby zgłaszającej oraz osoby zgłaszanej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§5

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności przyjęcia w trybie właściwym dla uchwalenia niniejszego Regulaminu.

Do pobrania: Regulamin przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor